นายวรกิตติ ศรีทิพากร 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ชื่อ – สกุล : นายวรกิตติ ศรีทิพากร 
ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการรับราชการ :
– หัวหน้าฝ่ายวางแผนและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
– นายอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
– นายอำเภอท่าตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา
– หัวหน้าสำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
– ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง
– ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
– นายอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
– นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
– ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน)

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ชื่อ – สกุล : นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต 
ภูมิลำเนา : จังหวัดปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี (รัฐศาสตรบัณฑิต)(เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท (การวางแผนภาคและเมือง มหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการรับราชการ :- ปี  2535   ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ปี  2537   ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จังหวัดน่าน
ปี  2538   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
ปี  2545   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ปี  2552   ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  สป.มท.
ปี  2554   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สป.มท.          
ปี  2558   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง
ปี  2559   รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน) ปี 2527 – ปี 2543 

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :- ปี 2538           
หลักสูตร ปลัดอำเภอ  รุ่นที่ ๑๒๐ วิทยาลัยการปกครอง- ปี 2540           
หลักสูตร การจัดแบ่งรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล ตามโครงการพัฒนาเมือง ณ สาธารณรัฐเกาหลี – ฟิลิปปินส์- ปี 2540           
หลักสูตร นักปกครองระดับสูง  รุ่นที่ ๕๗  สถาบันดำรงราชานุภาพ

นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ชื่อ – สกุล : นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
ภูมิลำเนา :  จังหวัดสมุทรสงคราม
ประวัติการศึกษา :– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ :- ปี 2527 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
ปี 2535 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ปี 2537 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 6) อ.สูงเม่น จ.แพร่
ปี 2542 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
ปี 2546 ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอดอยหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ปี 2547 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย 
ปี 2549 นายอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ปี 2553 นายอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปี  2554 นายอำเภอพาน จ.เชียงราย
ปี  2559 ปลัดจังหวัดเชียงราย
ปี  2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ปัจจุบัน)527 – ปี 2543

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :- 
ปี 2543 หลักสูตานายอำเภอ รุ่นที่ 46 วิทยาลัยการปกครอง
ปี 2551 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยมหาดไทย

นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ชื่อ – สกุล : นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง 
ภูมิลำเนา : จังหวัดขอนแก่น 
ประวัติการศึกษา :– ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการรับราชการ :
ปี 2524 นักพัฒนาชุมชน 3 อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ปี 2529 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย
ปี 2530 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาบุคคล กจ.สป.มท.
ปี 2533 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ปี 2537 หัวหน้างานกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กองแผนพัฒนาจังหวัด (สบจ.) สป.มท.
ปี 2539 หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี 2541 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2543 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย
ปี 2545 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย
ปี 2547 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดขอนแก่น
ปี 2551 หัวหน้ากลุ่มงาน OSM กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(ขอนแก่น)
ปี 2558 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ- ปี 2560 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี 2561 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน
22 ตุลาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

ประวัติการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน :– หลักสูตร บมท.สป.รุ่น 44/1- หลักสูตร นปส. รุ่น.66 

ส่งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่