facebook.com/boonchote.saleoon

บุญโชติ สลีอ่อน ผู้มีคภูมิปัญญาเรื่องตั๋วอักษรล้านนา นอกจากจะเป็นผู้อนุรักษ์ เก็บรักษาและยังถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเขียนตั๋วเมือง ด้วยเหตุผลความจําเป็นในการเรียนอักษรธรรมล้านนานั้น เนื่องจาก คติคําสอน นิทาน หรือเรื่องราว ต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณ ซึ่งบันทึกด้วยอักษรธรรมล้านนา ดังนั้นการเรียนรู้ การอ่าน และการเขียนอักษรธรรมล้านนา จึงจําเป็นอย่างยิ่ง เพือที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพชนคน ล้านนาโบราณ และยังสามารถนําองค์ความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในปัจจุบัน

“อักขรธัมม์ล้านนา” หรือ “อักษรธรรมล้านนา” เป็นอักขระที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของ ดินแดนอาณาจักรล้านนาในอดีต มีอาณาบริเวณกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ในปัจจุบันของภาคเหนือ ประเทศไทย รัฐฉานสหภาพพม่า มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ในดินแดนเหล่านี้ปรากฏการใช้อักษรธรรมบันทึกเรื่องราวต่างๆ เป็นจํานวนมาก ในรูปของ ใบลาน พับหนังสา(พับสา) จารึกต่างๆ ได้แก่ศิลาจารึก จารึกฐานพระพุทธรูป เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้บันทึก เรื่องงราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คติความเชื่อ ประวัติศาสตร์กฏหมายโบราณ เอกสารตํารายาต่างๆ

อักษรธรรมล้านนา หรือ ตัวเมือง อักขรธัมม์ล้านนา อักษรยวน ภาษาไทยกลางในอดีตเรียกว่า ไทยเฉียง เป็นอักษรที่ใช้ในสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นเหนือ, ภาษาไทลื้อและภาษาเขิน นอกเหนือจากนี้ อักษรล้านนายังใช้กับลาวธรรม (หรือลาวเก่า) และภาษาถิ่นอื่นในคัมภีร์ใบลานพุทธและสมุดบันทึก อักษรนี้ยังเรียก อักษรธรรมหรืออักษรยวน

ภาษาไทยถิ่นเหนือเป็นภาษาใกล้ชิดกับภาษาไทยและเป็นสมาชิกของตระกูลภาษาเชียงแสน มีผู้พูดเกือบ 6,000,000 คนในภาคเหนือของประเทศไทย และหลายพันคนในประเทศลาว ซึ่งมีจำนวนน้อยที่รู้อักษรล้านนา อักษรนี้ยังใช้อยู่ในพระสงฆ์อายุมาก ภาษาไทยถิ่นเหนือมีหกวรรณยุกต์ ขณะที่ภาษาไทยมีห้าวรรณยุกต์ ทำให้การถอดเสียงเป็นอักษรไทยมีปัญหา มีความสนใจในอักษรล้านนาขึ้นมาอีกบ้างในหมู่คนหนุ่มสาว แต่ความยุ่งยากเพิ่มขึ้น คือ แบบภาษาพูดสมัยใหม่ ที่เรียก คำเมือง ออกเสียงต่างจากแบบเก่า

พยัญชนะ อักษรธรรมล้านนาจัดตามกลุ่มพยัญชนะวรรคตามพยัญชนะภาษาบาลี แบ่งออกเป็น 5 วรรค วรรคละ 5 ตัว เรียกว่า“พยัญชนะวรรค”หรือ“พยัญชนะในวรรค”อีก 8 ตัวไม่จัดอยู่ในวรรคเรียกว่า“พยัญชนะอวรรค”หรือ“พยัญชนะนอกวรรค”หรือ“พยัญชนะเศษวรรค”ส่วนการอ่านออกเสียงเรียกพยัญชนะทั้งหมดนั้น จะเรียกว่า“ตั๋ว”เช่น ตั๋ว กะ/ก/ ตั๋ว ขะ/ข/ ตั๋ว จะ/จ/ เป็นต้น

facebook.com/boonchote.saleoon
facebook.com/boonchote.saleoon
ที่มา ; https://www.youtube.com/watch?v=zsHcLXhcCJE

สนใจเรียนภาษาล้านนาเพิ่มเติม เช่น การเขียน การอ่านอักษรโบราณ
คุณบุญโชติ สลีอ่อน โทร. 089 852 5457

หรือเพชบุ๊ค https://www.facebook.com/boonchote.saleoon

ส่งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่