ขอแนะนำข้อมูลเพื่อประกอบการทำเส้นทาง หรือวางแผนท่องเที่ยวจังหวัดน่านครับ น่าน สุดขอบฟ้าล้านนาตะวันออก มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกในพงศาวดารว่า นันทบุรี เมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐเล็กๆ

อำเภอท่าวังผา เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของดินแดนน่านเหนือ อาทิ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี บ่อน้ำร้อนโป้งกิ อีกทั้ง วัดหนองบัว ซึ่งเป็นสถานที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนัง แบบเดียวกันกับที่ปรากฏบนผนังของวัดภูมินทร์

ตำบลห้วยโก๋นเดิมขึ้นกับอำเภอทุ่งช้าง ส่วนตำบลขุนน่านเดิมขึ้นกับอำเภอบ่อเกลือ ทางราชการได้รวมพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล เพื่อตั้งเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ ตามโครงการจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลวโรกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

พื้นที่อำเภอบ่อเกลือส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน พื้นที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 40 บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือสูงประมาณ 730 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง จุดสูงสุด 1,648.066 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ราบลุ่มตามลำน้ำและหุบเขาแคบ ๆ เพียงร้อยละ 1.5 ของพื้นที่ทั้งหมด

ทิวเขาที่สำคัญได้แก่ ทิวเขาภูคา ภูแว ภูฟ้า ภูผีปันน้ำ ลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำมาง ลำน้ำว้า และลำน้ำน่าน มีสภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บริเวณดอยภูคาและบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้นานาชนิด และยังเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำน่านอีกด้วย

หอศิลป์ริมน่าน ต.บ่อ อ.เมืองน่าน ดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน นายวินัย ปราบริปู ห่างจากจังหวัดน่าน 20 กิโลเมตร พื้นที่ 13 ไร่ มีผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมร่วมสมัยประมาณ 200 ชิ้น เปิดวันพุธและวันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น

พระวิหารไทลื้อวัดบ้านดอนมูล เป็นศิลปะชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ชมวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อด้านความเป็นอยู่ วัฒนธรรม

ภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติ บ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้จากผ้าทอ ราคาเป็นกันเองจากแหล่งผลิต

ผลิตภัณฑ์หวายบ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา มีผลิตภัณฑ์จากหวายได้แก่ เตียงนอน เก้าอี้หวาย ชุดรับแขก

เยี่ยมชมวัดไทลื้อหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารไทลื้อ สะท้อนความเป็นอยู่ของผู้คน มีพระพุทธรูปศิลปะล้านนาหลายองค์ เยี่ยมชมเรือนไทลื้อต้นแบบภายในบริเวณวัด ต้นไม้ที่มีเฟิร์นห่อหุ้ม

กลุ่มแปรรูปสาหร่ายน้ำจืดบ้านหนองบัว (ไกน้ำน่าน) ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นสาหร่ายจากลำน้ำน่าน ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย

น้ำตกศิลาเพชร ต.ศิลาเพชร อ.ปัว แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ลงเล่นน้ำที่เย็น ชิมรสชาติอาหารที่อร่อย เยี่ยมชมชุมชนผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ตลาดพืชผักป่าตองพัฒนา ชิมลาบเป็ดน้ำดี

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย ต.ศิลาแลง อ.ปัว มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เสื้อผ้าพื้นเมืองสำเร็จรูป ของใช้จากผ้าทอ ราคาเป็นกันเอง

ท่องเที่ยวชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและดอกชมพูภูคา อ.ปัว ชมธรรมชาติสองข้างทางด้วยดอกเสี้ยวขาวไม้ประจำจังหวัดน่านและดอกเสือโคร่งในช่วงฤดูหนาว ชมต้นชมพูภูคาและดอกชมพูภูคาที่ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมทุกปี เป็นต้นไม้ที่มีในจังหวัดน่านหนึ่งเดียวในโลก และชมทิวทัศน์ทะเลภูเขาและทะเลหมอก ชมปาล์มเต่าร้างยักษ์ที่ขึ้นเป็นกลุ่มจำนวนมากในป่าดึกดำบรรพ์อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

พักค้างที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีบ้านพักและพื้นที่กางเต้นท์ หรือที่พักในอำเภอบ่อเกลือ

บ่อเกลือสินเธาว์  บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ ชมภูมิปัญญาคนต้มเกลือสินเธาว์ภูเขา แปรรูปเกลือสินเธาว์เป็นเกลือสปาขัดผิว

เยี่ยมชมและศึกษาศูนย์ภูฟ้าพัฒนาของสมเด็จพระเทพฯ การผลิตพืชผัก การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง การแปรรูปชาอู่หลง ศึกษาแนวคิดคนอยู่กับป่า พระตำหนักหลังนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จมาเยี่มมราษฎร ณ บ่อเกลือสินเธาว์ โดยเป็นพระตำหนักแบบทางเหนือและภายในพระตำหนักยังมีศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเวดล้อมภูฟ้า” หรือ “ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อยู่ด้วยซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เพื่อเป็นสถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่เด็กเยาวชน เกษตร และประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวและเยี่ยมชมศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ภายในศูนย์ภูฟ้าฯ มีสิ่งที่ให้เที่ยวชมและศึกษาหาความรู้มากมาย อาทิ มีห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุด มีอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาคารแปรรูปชาอูหลงและมีให้ทดลองชิมด้วย มีการปลูกพืชไร่ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ มีเส้นทางการศึกษาธรรมชาติให้เดินเที่ยว มีสวนธรรมภูฟ้า ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า มีร้านค้าสวัสดิการที่นำสินค้าของทางการโครงที่เป็นฝีมือชาวบ้านนำมาจัดจำหน่ายให้เลือกซื้อกันมากมาย และมีพระตำหนักภูฟ้าที่สวยงามซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์ภูฟ้าฯ

บ้านมณีพฤษ์ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง มีถ้ำผาแดงที่อดีตเป็นฐานที่ตั้งแห่งหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มีวิถีชนเผ่า การผลิตเสื้อผ้าจากใยกันชง มีการปลูกต้นท้อ มีต้นและดอกชมพูภูคา มีทะเลหมอกและอากาศเย็นตลอดปี

(เช้าวันเสาร์) ด่านการค้าชายแดนถาวรห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ตรงข้ามเมืองน้ำเงิน แขวงไชยบุรี ประเทศลาว ตลาดจะมีทุกวันเสาร์ สินค้าที่มาจำหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวลื้อและของป่า จากเมืองน้ำเงิน หงสา เปิดให้มีการติดต่อข้ามด่านกันทุกวัน

สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ เคยเป็นที่ปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาและสมรภูมิรบของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดำเนินการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชเมืองหนาว ดื่มด่ำกับธรรมชาติและสายหมอก มีกาแฟสดภูพยัคฆ์ มีบ้านพักรับรองรับได้ 24 คน มีสถานที่กางเต้นท์ 20 หลัง

โครงการปิดทองหลังพระสืบสานพระราชดำริฯต้นแบบบ้านเปียงซ้อ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้นแบบกระบวนการพัฒนาที่คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ตามพระราชดำริฯการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา ใน 6 มิติ ได้แก่ มิติน้ำ ดิน เกษตร ป่า พลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม การสร้างสมดุลคนกับธรรมชาติ

สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงสะจุก-สะเกี้ยง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับชาวไทยภูเขาให้มีรายได้และอาชีพที่มั่นคง การผลิตพืชผักฤดูหนาว การทำนาขั้นบันได การทำนาหิน การฟื้นฟูป่าไม้

ชมธรรมชาติน้ำตกสะปัน ต.ดงพญา อ.บ่เกลือ ชื่นชมธรรมชาติสองข้างทางสวยงาม น้ำใสไหลเย็นมีป่าไม้ล้อมรอบ ชมและซื้อเฟอร์นิเจอร์หวายจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หวายสะปัน มีเตียงหวาย เก้าอี้หวาย ตั่งหวาย ราคาเป็นกันเอง

บ่อเกลือสินเธาว์ บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ ชมภูมิปัญญาคนต้มเกลือสินเธาว์ภูเขา แปรรูปเกลือสินเธาว์เป็นเกลือสปาขัดผิว

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาของสมเด็จพระเทพฯ การผลิตพืชผัก การปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง การแปรรูปชาอู่หลง ศึกษาแนวคิดคนอยู่กับป่า

ท่องเที่ยวชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและดอกชมพูภูคา อ.ปัว ชมธรรมชาติสองข้างทางด้วยดอกเสี้ยวขาวไม้ประจำจังหวัดน่านและดอกเสือโคร่งในช่วงฤดูหนาว ชมต้นชมพูภูคาและดอกชมพูภูคาที่ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมทุกปี เป็นต้นไม้ที่มีในจังหวัดน่านหนึ่งเดียวในโลก และชมทิวทัศน์ทะเลภูเขาและทะเลหมอก ชมปาล์มเต่าร้างยักษ์ที่ขึ้นเป็นกลุ่มจำนวนมากในป่าดึกดำบรรพ์อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ดอยผาผึ่ง บานมณีพฤกษ์

สำหรับข้อมูลที่ได้แนะนำมานั้น หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือ มาเที่ยวน่านครั้งใด ต้องการความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว https://www.facebook.com/groups/khonramuangnan/ https://www.facebook.com/nan2daydotcom/ เพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของท่าน email ; contact@nantoday.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่