ขอแนะนำข้อมูลเพื่อประกอบการทำเส้นทาง หรือวางแผนท่องเที่ยวจังหวัดน่าน นะครับ

น่าน สุดขอบฟ้าล้านนาตะวันออก มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกในพงศาวดารว่า นันทบุรี เมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐเล็กๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ

จังหวัดน่าน มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาซึ่งวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนด้านเหนือและตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อกับประเทศลาว มีภูเข้ในเขตอำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด คือมีความสูงถึง 2,079 เมตร และมีดอยภูคาในเขตอำเภอปัว เป็นยอดเขาที่สำคัญของจังหวัด มีความสูง 1,980 เมตร ส่วนพื้นที่ราบจะอยู่บริเวณตอนกลางของจังหวัด และตามลุ่มน้ำต่าง ๆ แหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดคือแม่น้ำน่าน ซึ่งมีต้นกำเนิดทางตอนเหนือของจังหวัด แล้วไหลลงไปยังเขื่อนสิริกิติ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำสา ลำน้ำว้า ลำน้ำสมุน ลำน้ำปัว ลำน้ำยาว ลำน้ำย่าง ลำน้ำแหง เป็นต้น มีพื้นที่กว้างใหญ่ พื้นที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทั้งยังมีประชากรหลายชาติพันธุ์ นับว่าเป็นดินแดนของความหลากหลายอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

เวียงน่าน “เจ็ดประตู หนึ่งหนอง สิบสองวัด”

เวียงน่าน “เจ็ดประตู หนึ่งหนอง สิบสองวัด”

ในอดีต หลังจากที่ย้ายเมืองมาเวียงเหนือแล้ว ต่อมาแม่น้ำน่านเปลี่ยนเส้นทางเบี่ยงห่างจากกำแพงเวียงใต้ไปมาก ในปีพ .ศ. 2397 เจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ย้ายเมืองน่านจากเวียงเหนือ (บริเวณดงพระเนตรช้าง) กลับไปยังเวียงใต้ ปฏิสังขรณ์กำแพงเมือง ส่วนที่เคยถูกกระแสน้ำพัดพังทลายและซ่อมแซมสิ่งชำรุดทรุดโทรมให้ดีดังเดิม จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2400 (ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงทำเลที่ตั้งของเวียงเหนือ เวียงใต้ และเมืองน่านปัจจุบัน และแนวแม่น้ำน่านซึ่งเบี่ยงไปทางตะวันออก) อนึ่ง แม่น้ำส่วนที่เบี่ยงไปนั้น ความยาวเพียง 1 กิโลเมตรเศษ ลำน้ำที่เบี่ยงเกิดจากธรรมชาติหรือคนขุดมิอาจสรุปได้ เพราะไม่มีหลักฐานบันทึกไว้

ตัวเมืองน่านมีกำแพง 4 ด้าน มีคูเมือง 3 ด้าน เว้นด้านติดแม่น้ำ กำแพงสูงประมาณ 2 วา กำแพงด้านตะวันออก มีประตูไชย (ประตูน้ำเข้ม) กำแพงด้านตะวันตก มีประตูปล่อง ประตูหนองห่าน กำแพงด้านทิศเหนือ มีประตูริม กำแพงด้านใต้มี ประตูเชียงใหม่ ประตูท่าลี่ จนคนน่านผูกเป็นคำคล้องจองว่า เจ็ดประตู หนึ่งหนอง สิบสองวัด (หนองในที่นี้คือ หนองแก้ว และวัดลำดับที่สิบสอง คือวัดน้อยในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านในปัจจุบัน)

หลักทักษาเมืองน่าน “เจ็ดประตู หนึ่งหนอง สิบสองวัด” (ก่อนปี พ.ศ.2450)

ขอแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว แอ่วเมืองน่านสายเหนือ (1) พื้นที่อำเภอเมืองน่าน-อำเภอท่าวังผา-อำเภอสองแคว) 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมพุทธศิลป์ถิ่นเมืองน่านและไหว้พระ 9 วัด สำหรับนักท่องเที่ยวสายอารามทัวร์ เยี่ยมชมและไหว้พระทำบุญวัดที่สำคัญๆ ของจังหวัดน่าน

1. วัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากจังหวัดน่าน 2 กิโลเมตร ที่มีทางเดินบันไดนาคประมาณ 250 ขั้น ชมทิวทัศน์ตัวเมืองน่านได้ทั้งหมด

2.วัดศรีพันต้น  ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน เป็นวัดที่มีปฏิมากรรมยอดเยี่ยมและสวยงามมาก มีภาพวาดประวัติศาสตร์เมืองน่าน

3.วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน สร้างเมื่อ พ.ศ.2400  เป็นที่ประดิษฐาน  เสาหลักเมือง อยู่ในศาลาจัตุรมุขหน้าพระอุโบสถ สูง 3 เมตร ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์

4.วัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน เป็นวัดหลวง ตั้งอยู่ในเขตพระนคร พระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เป็นผู้สร้างวัด เมื่อ พ.ศ.2139 มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง อายุมากกว่า 150 ปี พระอุโบสถ  และพระวิหารหลังเดียวกันทรงจตุรมุข

5.วัดน้อยและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดน้อยตั้งในบริเวณพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นวิหารก่ออิฐถือปูน กว้าง 1.98 เมตร ยาว 2.34 เมตร สูง 3.35 เมตร ศิลปะล้านนาสกุลช่างน่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่าน มีการจัดแสดงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและของดีเมืองน่าน เป็นที่จัดเก็บงาช้างดำข้างซ้าย ของดีคู่บ้านคู่เมืองน่านที่ได้มาในปี พ.ศ. 1896  มีความยาว 94.7 เซนติเมตร หนัก 18 กิโลกรัม

6.วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน เดิมเรียกว่า วัดหลวง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตพระนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พระประธานเป็นศิลปะเชียงแสนที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง

7.วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปล้านนา มีหอไตรเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้นอกพระวิหาร มีพระธาตุเจดีย์ไม่เหมือนใคร

8.วัดสวนตาล ตั้งอยู่ที่ถนนมหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน สร้างขึ้นโดยพระนางปทุมมาวดี เมื่อ     พ.ศ.1770 เจดีย์มีสัณฐานงดงามองค์เจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูม มีพระพุทธรูปที่สำคัญคือพระเจ้าทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปทองสัมริดองค์ใหญ่ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10 ฟุต สูง 14 ฟุต 4 นิ้ว  มีการนมัสการและสรงน้ำในช่วงสงกรานต์

9.วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ สร้างในสมัยพญาการเมืองเจ้าเมืองน่าน องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆังอยู่บนเนินเขา หน้าบันเหนือประตูเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยวซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน พระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีเถาะ มีการนมัสการในช่วงวันเพ็ญเดือนมีนาคมของทุกปี

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองซาวหลวง ต.นาซาว อ.เมืองน่าน วิสาหกิจชุมชนทอผ้าซาวหลวง ผ้าทอลายโบราณ ลายน้ำไหลที่มีความงดงาม เตาเผาโบราณบ่อสวก ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน ในอดีตเป็นแหล่งผลิตภาชนะ เครื่องเคลือบดินเผาที่สำคัญของเมืองน่าน มีการจัดนิทรรศการแสดงโบราณวัตถุ ชิมชาเมี่ยง (ชาอัสสัม) ต.เรือง อ.เมืองน่าน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปชาตำบลเรือง ศึกษาวิถีคนวิถีป่าเมี่ยง ป่าธรรมชาติห้วยหลวง น้ำตกห้วยหลวง เต่าปูลู

ชมดอกพญาเสือโคร่ง

ครับ ผมมีข้อมูลแนะนำ สำหรับการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว ด้วยตัวเองนะครับ หากใครกำลังคิดวางแผนเพื่อจะมาท่องเที่ยว ข้อมูลตรงนี้อาจจะช่วยท่านได้ในระดับหนึ่ง ลองมาดูว่าท่านพอมีเวลา และต้องการ หรือชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบไหน … ไปเริ่มที่ อำเภอท่าวังผา

อยากรับประทานอาหารเย็นไทลื้อและพิธีต้อนรับบายศรีสู่ขวัญ ฟ้อนรำไทลื้อจากชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา (พักค้างโฮมสเตย์บ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา) หากมาเป็นหมู่คณะ ขอแนะนำกิจกรรมนี้ด้วยนะครับ

เริ่มต้นกิจกรรมแรก เยี่ยมชมพระวิหารไทลื้อวัดบ้านดอนมูล เป็นศิลปะชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ชมวิถีชีวิตชุมชนไทลื้อด้านความเป็นอยู่ วัฒนธรรม

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอไทลื้อสีธรรมชาติ บ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา มีผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ของใช้จากผ้าทอ ราคาเป็นกันเองจากแหล่งผลิต

ผลิตภัณฑ์หวายบ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา มีผลิตภัณฑ์จากหวายได้แก่ เตียงนอน เก้าอี้หวาย ชุดรับแขก

วัดไทลื้อหนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารไทลื้อ สะท้อนความเป็นอยู่ของผู้คน มีพระพุทธรูปศิลปะล้านนาหลายองค์ เยี่ยมชมเรือนไทลื้อต้นแบบภายในบริเวณวัด ต้นไม้ที่มีเฟิร์นห่อหุ้ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสาหร่ายน้ำจืดบ้านหนองบัว(ไกน้ำน่าน) ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่เป็นสาหร่ายจากลำน้ำน่าน ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทย

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อ.ท่าวังผา ชมทิวทัศน์พืชพันธุ์ธรรมชาติ แวะชมน้ำตกสันติสุข ชมทิวทัศน์อำเภอท่าวังผาที่ดอยวาว เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริฯเกษตรที่สูงสบขุ่น

ชมธรรมชาติน้ำออกรูภูเขาบ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา ชมธรรมชาติที่สวยงาม ฝูงปลาพวงหินภูผา ต้นต๋าวที่ออกลูกทลายห้อยระย้า

วิถีชีวิตชาติพันธุ์เผ่าเมี่ยน (เย้า)บ้านสันเจริญ ชุมชนชาวไทภูเขาเผ่าเมี่ยน บรรพบุรุษได้อพยพมาจากประเทศจีน มาตั้งถิ่นฐานที่สวนยาหลวง (สวนฝิ่นใหญ่) บนสันดอยวาว ประมาณปี พ.ศ.2400 ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชนเผ่าเมี่ยน ศิลปะและวัฒนธรรมชนเผ่า การแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์กาแฟ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง ชิมกาแฟสดจากสวนยาหลวง ชมบริเวณสวนยาหลวงเป็นจุดชมทิวทัศน์ ในฤดูหนาวจะมีทะเลหมอก ชมดอกและผลเชอรี่กาแฟอาราบิก้าเต็มสวน ยาหลวงสวยงามมาก (รับประทานอาหารเย็นพื้นบ้านของชนเผ่าเมี่ยนพร้อมพิธีต้อนรับ รำชาวเขา และพักค้างโฮมสเตย์ที่สวนยาหลวงบ้านสันเจริญ 1 คืน)

น้ำพุร้อนบ้านน้ำกิ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา เป็นแหล่งน้ำร้อนธรรมชาติจากใต้ดินขึ้นสู่ผิวดิน สามารถต้มไข่สุกได้

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริบ้านยอด ต.ยอด อ.สองแคว และชื่นชมธรรมชาตินำตกบ้านยอด

เดินทางกลับแวะซื้อสินค้าการเกษตรริมทางอำเภอสองแควและอำเภอท่าวังผา เป็นของป่าและผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษ

ปล. สำหรับข้อมูลร้านอาหาร ที่พัก นั้น ให้ผู้เดินทางสำรวจระหว่างการเดินทาง นะครับ ไม่สามารถแนะนำได้ว่า ร้านไหน เด็ดกว่าร้านไหน…

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

สำหรับข้อมูลที่ได้แนะนำมานั้น หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย หรือ
มาเที่ยวน่านครั้งใด ต้องการความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
https://www.facebook.com/groups/khonramuangnan/
https://www.facebook.com/nan2daydotcom/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่