จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น หรือ ด่านพรมแดนห้วยโก๋น–น้ำเงิน เป็นจุดผ่านแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ห่างจากตัวจังหวัดน่านประมาณ 140 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101

ด่านถาวรบ้านห้วยโก๋น แรกเริ่มจัดตั้งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้นด่านห้วยโก๋น ประเทศไทยมีฐานะเป็นด่านสากล แต่ด่านเมืองเงิน แขวงไชยบุรี เป็นด่านในระดับท้องถิ่น จึงมีปัญหาในการเข้าออกผ่านแดนของชาวต่างชาติ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ทำการก่อสร้างอาคารร้านค้า ถนน ตลาดการค้าชายแดนไทย–ลาว และซุ้มประตูบนพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 19 ไร่ และในปีงบประมาณ 2550 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้จัดสรรงบประมาณจากจังหวัดน่าน ก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋นเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลห้วยโก๋น-น้ำเงิน จนถึงปัจจุบัน

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. นอกจากนี้ ทุกวันเสาร์เวลา 08.00–12.00 น. จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประชาชนชาวไทยกับประชาชนชาวลาว สินค้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนจากประเทศประเทศลาว ที่สำคัญได้แก่ สินค้าด้านการเกษตร ข้าว พืชผัก หอม กระเทียม และของป่า ส่วนสินค้าจากประเทศไทย ที่สำคัญได้แก่ สิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง

ด่านสากลห้วยโก๋น-น้ำเงิน มีความสำคัญในส่วนของการเป็นประตูการค้าและการทำธุรกิจที่สำคัญในการค้าขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า การท่องเที่ยว และการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงได้มีโครงการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมจากเมืองเงิน แขวงไชยบุรี ถึงเมืองปากแบ่ง แขวงอุดมไซ ระยะทาง 53 กิโลเมตร งบประมาณ 840 ล้านบาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2553 จากความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย นอกจากด่านถาวรห้วยโก๋น-น้ำเงินแล้ว ช่องภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นด่านถาวรนับเป็นด่านที่ 2 ที่ไทยยกระดับขึ้นที่ติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว

ด่านพรมแดนห้วยโก๋น-เมืองเงิน

สำหรับคนที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยว หรือ เดินทางมาธุระหรือด้วยประสงค์ใดๆ ก็ตาม ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร จากตัวจังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังเมืองสำคัญทางภาคเหนือของประเทศลาวได้ เช่น เมืองไชยบุรี แขวงไชยบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 4 ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 230 กิโลเมตร และเมืองไซ แขวงอุดมไซ ตามทางหลวงหมายเลข 2W ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร

หากท่านเดินทางจากจังหวัดน่าน ระยะทางจากตัวเมืองน่าน ถึงด่านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 138 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง โดยประมาณ แบ่งเป็น เส้นทางจาก อำเภอมือง – อำเภอทุ่งช้าง 80 กม. 1 ชั่วโมง และเส้นทางจากอำเภอทุ่งช้างไปด่านห้วยโก๋น 58 กม. 1 ชั่วโมง

รถตู้ออกสถานีรถไฟเด่นชัย เส้นทางเด่นชัย – น่าน – ด่านห้วยโก๋น วันละหลายเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นครน่านทัวร์ โทร. 054-775229 นครน่านทัวร์เฟชบุ๊ค

ปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเดินทางสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) โดยผ่านทางจังหวัดน่าน ซึ่งเมืองน่านเป็นเมืองชายแดนทางภาคเหนือเขตแดนไทยติดกับประเทศลาว มีถนนเข้าสู่เมืองสายเดียว โดยผ่านทางจังหวัดแพร่ เมืองล้อมรอบด้วยภูเขาสูง เมืองน่านเป็นเมืองโบราณ และสามารถเป็นทางลัดที่ข้ามฝั่งลาวได้ใกล้ที่สุด (ด่านห้วยโก๋น (น่าน)+ด่านน้ำเงิน (ไชยะบุลี) การเดินทางสะดวกสบายแบบนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

ล่าสุด การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเวียดนาม และจีนด้วย สำหรับเส้นทางดังกล่าว หลังจากผ่านจุดผ่านแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน แล้ว มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี และมีจุดสิ้นสุดที่บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ระยะทาง 114 กม. โดย สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป.ลาว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ระยะทางรวม 114 กิโลเมตร และได้เปิดให้บริการแล้ว

ถนนจากบ้านปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ระยะทาง 114 กม. เสร็จแล้ว สร้างมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง ทำให้การเดินทางผ่านชายแดนตรงด่านห้วยโก๋น จ.น่าน ไปหลวงพระบางใช้เวลา 3 ชม.ปี 2560 บขส. เปิดเดินรถโดยสาร จากน่านไปหลวงพระบาง ใช้เวลากว่า 8 ชม.30 น.คาดว่าบขส.จะเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในอนาคต

การค้าเชื่อมห้วยโก๋น-เมืองเงิน เพิ่มมากขึ้นคือการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อมปากห้วยแคน-ปากแบ่ง โดยทางการจีนก่อสร้างให้เพื่อเชื่อม 2 แขวง กำหนดแล้วเสร็จเดือน พ.ย. 2558 นี้ ซึ่งสะพานแห่งนี้จะเชื่อมถนนระหว่างแขวงอุดมไชย แขวงไชยะบุรี แขวงหลวงน้ำทา และห่างจากชายแดน สปป.ลาว-จีน ประมาณ 240 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ มีโครงการโรงไฟฟ้าลิกไนซ์เมืองหงสา ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ประเทศไทย 80% ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเมืองหงสาให้เติบโตขึ้น มีการนำเข้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน ฯลฯ ผ่านทางด่านห้วยโก๋นเป็นจำนวนมาก โรงไฟฟ้าหงสามีทั้งหมด 3 เตา และมีกำหนดจะจ่ายกระแสไฟจากเตาแรกตั้งแต่เดือน มิ.ย. 58 เป็นต้นไป และจะจ่ายเต็มทั้ง 3 เตาในปี 2559 ซึ่งเมื่อจ่ายกระแสไฟเต็มที่ก็เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่มากขึ้น และปัจจุบันก็เริ่มเห็นความเติบโตมากขึ้นแล้ว

เส้นทางรถไฟสายนี้จีนจะก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 จะเปิดใช้งาน ซึ่งจีนจะใช้ประโยชน์ทั้งด้านการขนส่งสินค้าลงมา และนำทรัพยากรกลับไปยังประเทศจีนด้วย ขณะเดียวกันจีนยังเข้าไปปลูกพืชผลทางการเกษตรใน สปป.ลาวจำนวนมาก เมื่อได้ผลผลิตก็ต้องขนกลับผ่านเส้นทางสายนี้ด้วย ในอนาคตแขวงอุดมไชย จะกลายเป็นทางแยกเชื่อมไทย-จีน และไทย-เดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม ที่มีระยะทางห่างจากอุดมไชยประมาณ 200 กิโลเมตร จากการพัฒนาด้านต่างๆ ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในแง่ของการส่งออกสินค้าผ่านด่านทุ่งช้าง โดยเฉพาะสินค้าวัสดุก่อสร้าง พลังงาน และอุปโภคบริโภค ที่ต้องนำเข้าจากประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่

โรงไฟฟ้าลิกไนซ์เมืองหงสา

ข้อมูลจาก ; สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ / วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี / หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ (ออนไลน์) / go2laos.com
ภาพ ; nantoday.com / go2laos.com
เรียบเรียงข้อมูล nantoday.com


ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่