รูปเก่าเก็บ nan2day.coom ; ภาพประกอบทั้งหมด จากสนามแข่งขันบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือ

“เปิดรับสมัครแข่งเรือ” อำเภอท่าวังผา โดยชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา จะทำการแข่งเรือประเพณีประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ ท่าน้ำน่านเชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา(ท่าค้ำ) จึงขอเชิญส่งเรือเข้าร่วมแข่งขัน ตามประกาศ ชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา ประจำปี 2562 ดังนี้

ประกาศ ชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา
เรื่อง การจัดงานประเพณีแข่งเรือ อำเภอท่าวังผา ประจำปี 2562


ด้วย ชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา ได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือ อำเภอท่าวังผา ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ ลำน้ำน่าน เชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา(ท่าค้ำ) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อเป็นอนุรักษ์ รักษา ฟิ้นฟู สนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ให้มาเป็นเวลาช้านาน ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานดำรงสืบไว้ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รางวัล และเงินสนับสนุนต่างๆ ในงานประเพณีแข่งเรือ อำเภอท่าวังผา ประจำปี 2562 ดังนี้

1. ประเภทเรือแข่ง แบ่งเป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทไม่ตรวจสอบคุณสมบัติฝีพาย 2 คน
1.1 ประเภทเรือเล็ก ฝีพายตั้งแต่ 25 – 30 คน เรือน่านคนน่าน
1.2 ประเภทเรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35 – 40 คน เรือน่านคนน่าน
1.3 ประเภทเรือโบราณ ฝีพายตั้งแต่ 25 – 35 คน เรือน่านคนน่านเสื้อหม้อฮ่อม
1.4 ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน ฝีพายตั้งแต่ 35 – 40 คน เรือน่านเหนือคนน่านเหนือ อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป

2 รางวัลเรือทุกประเภทเรือเล็ก 
รางวัลที่ 1 เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 2 เงินสด 9,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 4 เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 1 ข เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 2 ข เงินสด 5,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 3 ข เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 4 ข เงินสด 4,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

3 รางวัลเรือทุกประเภทเรือเรือกลาง 
รางวัลที่ 1 เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 2 เงินสด 9,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 4 เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

4 รางวัลเรือทุกประเภทเรือโบราณ 
รางวัลที่ 1 เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 2 เงินสด 9,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 4 เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

5 รางวัลเรือทุกประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน 
รางวัลที่ 1 เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 2 เงินสด 9,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 4 เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 1 ข เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 2 ข เงินสด 5,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
รางวัลที่ 3 ข เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลที่ 4 ข เงินสด 4,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

6. เงินสนับสนุนเรือที่เข้าร่วมแข่งขัน ทุกอำเภอ ที่ไม่ได้รับรางวัลที่ 1–4 และ1-4 ข ลำละ 3,000 บาท 

7. ค่าขนย้าย/ค่าลากจูงเรือ/ค่าอาหาร และอื่นๆ ไม่มีสนับสนุน

8. กำหนดการรับสมัครเรือแข่ง
8.1 ระยะเวลารับสมัคร : ระหว่างวันที่ 1 – 23 สิงหาคม 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
8.2 สถานที่รับสมัคร : 
ร้านท่าวังผาการไฟฟ้า (คุณพิรุณ สุริยศ บ้านท่าวังผา) โทร 083-3197220 และ
ร้านหนานฑิต(คุณวิฑิต ประกอบเที่ยง บ้านดอนชัย) โทร 087-1771486
8.3 การจับสลากแบ่งสายแข่งขัน :วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา13.30น. ณ ศาลากองอำนวยการท่าแข่งเรืออำเภอท่าวังผา ตำบลท่าวังผา 
8.4 หลักฐานการสมัคร
1) บัญชีรายชื่อฝีพายพร้อมติดรูปถ่าย 
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
4) สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นเขยจังหวัดน่าน) 

โดยจัดทำเป็นแฟ้มเอกสาร 1 แฟ้ม ต่อเรือ 1 ลำ และให้ส่งหลักฐานการสมัครได้จนถึงวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขันเท่านั้น จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน/คุ้มวัด/หมู่บ้าน/ชมรม/คณะต่างๆ ส่งเรือ เข้าร่วมแข่งขัน ตามประกาศนี้ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562


(นายสง่า อินยา)
ประธานชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา

รูปเก่าเก็บ nan2day.coom

"เปิดรับสมัครแข่งเรือ"อำเภอท่าวังผา โดยชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา จะทำการแข่งเรือประเพณีประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 31…

โพสต์โดย สง่า อินยา เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2019
Lamyaitour Nan นายสง่า อินยา ประธานชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา

ส่งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่